Kanał informacyjny (RSS) konińskiej Delegatury KBW

Środa 1 lipca 2020
20:45

II Tura PZT 2020 -ważne informacje

 

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania oraz dodatkowe wyjaśnienia:

 1. Jakie czynności należy wykonać w systemie WOW w module Korespondencyjne jeśli wyborcy został dostarczony pakiet korespondencyjny dla I tury a ta osoba zmarła przed II turą?
  Odpowiedź: Należy wybrać akcję PZT Polska tura 2 wejść w moduł Korespondencyjne i usunąć rekord osoby zmarłej.
 2. Czy wyborca, któremu skończy się kwarantanna, w okresie między I a II turą, będzie mógł głosować osobiście? Na pierwsze głosowanie dostał pakiet.
  Odpowiedź: Jeśli wyborca, który złożył zamiar głosowania korespondencyjnego w związku z umieszczeniem w izolacji domowej bądź w kwarantannie, gdy teraz zakończy ten stan izolacji czy kwarantanny, staje się automatycznie wyborcą „zwykłym” głosującym korespondencyjnie. Gdyby nie wyrażał chęci do takiej formy głosowania, wtedy pozostaje mu jedynie wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania przed wysłaniem mu pakietu wyborczego
 3. Wszystkie osoby dopisane do I tury w module korespondencyjnym WOW w dniu 30.06.2020 r. w godz. od 7.00 do 10.00 NIE zostały automatycznie przeniesione do II tury. Te osoby trzeba ponownie wpisać do II tury.
 4. Ostrzeżenie z pkt. 15 warunków dodatkowych z uchwały 163/2020: "liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych" pojawi się w sytuacji, gdy w protokole będzie wskazana większa liczba kart nieważnych od liczby głosów nieważnych z kart ważnych. Funkcja tego ostrzeżenia to sprawdzenie, czy komisja nie pomyliła kart nieważnych z głosami nieważnymi. Ponieważ karty nieważne powinny być skrajną rzadkością, więc jeśli się pojawiają i to w liczbie większej niż głosy nieważne, to może wskazywać na błąd komisji i uznanie głosów nieważnych za karty nieważne.
autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Wtorek 30 czerwca 2020
13:46

II Tura PZT 2020 - informacje o głosowaniu

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

autor: Dawid Liszkowski || Kategoria: 2020 Wybory
Wtorek 30 czerwca 2020
09:49

II Tura PZT 2020 - informacje

Szanowni Państwo

W związku z założeniem w systemie WOW akcji 20200712 PZT Polska tura 2 informuję, że:

- nowych wyborców korespondencyjnych gminy powinny wprowadzać do modułu korespondencyjne w ww. akcji,

- wyborcy korespondencyjni zostali automatycznie przeniesieni z I do II tury w module korespondencyjne,

- wdrażane są nowe dokumenty pomocnicze w module korespondencyjne.

 

Jednocześnie informuję, że w Hiszpanii zostały utworzone obwody z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszenie do spisu wyborców należy zgłosić do konsula właściwego terytorialnie dla adresu korespondencyjnego, na który ma być przesłany pakiet wyborczy.

Konsul RP w Madrycie

Okręg konsularny Konsula RP w Madrycie obejmuje Andorę i Hiszpanię oprócz Katalonii i Balearów.

Konsul RP w Barcelonie

Okręg konsularny Konsula RP w Barcelonie obejmuje wspólnoty autonomiczne: Katalonię i Baleary.

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Wtorek 30 czerwca 2020
08:46

Potwierdzanie, weryfikacja, zatwierdzanie protokołów

Rozpoczęto weryfikację protokołów:

21:10 - wpływ 1 protokołu DPS

5:43 dn. 29 czerwca 2020 r. - zatwierdzono ostatni protokół, obw. 5 Miłosław

 

W związku z ogłoszoną II Turą Koordynatorów ds. Informatyki prosimy by podczas potwierdzania protokołów obwodowych zwrócić  szczególną uwagę na:

 • wyjaśnienia i stanowisko komisji obwodowych dot. ostrzeżeń (OKW nr 45 nie dopuszcza wyjaśnień typu: komisja akceptuje ostrzeżenie)
 • poprawność wydruku protokołu (niedopuszczalne są błędy w wydruku takie jak np. brak polskich liter)
 • parafki członków komisji poza kodem kreskowym symbolu kontrolnego.

 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zespół IT (OKW 45)

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Niedziela 28 czerwca 2020
10:55

Frekwencja g.10.00/17.00

Szanowni Państwo,

prosimy o dotrzymanie terminów i godzin wskazanych w uchwale PKW:

Wyciąg z Uchwały PKW Nr 166/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

 1. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania przekazują dane dwukrotnie — według stanu na godzinę: 12.00i 17.00, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.
   
 2. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do systemu informatycznego.
   
 3. Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 i 17.30).
   
 4. Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych.
   
 5. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 12.35 i 17.35, dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględniane.
   
 6. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego dane z komisji obwodowej przekazuje się za pośrednictwem pełnomocników.
   
 7. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12.40 i 17.40.
   
 8. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 12.45 i 17.45 okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 12.50 i 17.50

 

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Niedziela 28 czerwca 2020
12:16

KOMUNIKAT: [PHISHING] Kampania SMS

KOMUNIKAT: [PHISHING] Kampania SMS wykorzystująca domenę ewybory.s3.amazonaws.com

Szanowni Państwo

Zespół Informatyki Krajowego Biura Wyborczego otrzymał informację o rozsyłaniu wiadomości SMS do członków Okręgowych/Obwodowych Komisji Wyborczych następującej treści:

"Szanowny czlonku OKW. Przesylamy indywidualny link do formularza do zebrania danych z protokolu wyborczego. Prosimy wypelnic go niezwlocznie po uzyskaniu kopii protokolu. Pierwsze uruchomienie formularza bedzie trwalo dlugo, dlatego prosze uruchomic ten link juz teraz: Obywatelska Kontrola Wyborow KOD Opole Malgorzata Besz-Janicka"

 

Prosimy o pilne przekazanie ostrzeżenia odnośnie przedmiotowej kampanii SMS zgodnie z właściwością.

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Środa 24 czerwca 2020
11:50

W10 v.2004 możliwe problemy z drukowaniem

Szanowni Państwo

w związku z wprowadzoną ostatnią aktualizacją systemu Windows 10 (wersja 2004) i wykrytym błędem wywołania funkcji drukowania prosimy aby dokładnie przetestować / przeprowadzić wydruk testowy na sprzęcie w obwodzie. Ww. aktualizacja potrafi zawiesić albo sam aplet drukarki, albo całą aplikację, która próbowała wydrukować plik. Więcej informacji w poniższych linkach:

https://spidersweb.pl/2020/06/windows-10-2004-drukarka-problem.html
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/windows-10-zaktualizowany-drukarki-odmawiaja-posluszenstwa.html

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Wtorek 23 czerwca 2020
07:55

Meldunek

Szanowni Państwo

Przypominam, że meldunek przedwyborczy powinien zostać zaktualizowany i zatwierdzony w piątek (26.06.2020) do godz. 12.30.

Po ww. terminie istnieje możliwość odblokowania meldunku w celu korekty przez uprawnionego pracownika tut. Delegatury po wcześniejszym zgłoszeniu.

W przypadku wymaganych zmian i korekt jesteśmy do Państwa dyspozycji w piątek (26.06.2020) do godz. 17.00 w siedzibie delegatury oraz pełnimy dyżur tel. do godz. 21.00 oraz dodatkowo w sobotę (27.06.2020) od 8:00 do 18.00 w siedzibie delegatury.

Meldunek powinien zostać bezwzględnie zamknięty przez jst w sobotę 27.06.2020 do godz. 14.00. Proszę zwrócić szczególną uwagę podczas sporządzania meldunku na poprawnie przypisane liczby wyborców, pakietów oraz pełnomocnictw w poszczególnych obwodach (niepoprawnie wpisane dane w meldunku mogą skutkować wystąpieniem ostrzeżeń podczas wprowadzania protokołu obwodowego przez operatora w obwodzie). Po ostatecznym zamknięciu meldunków tj. sobota 27.06.2020 liczymy, że nie będzie już potrzeby jak w latach ubiegłych korekt meldunków. W szczególności nie powinno się już poprawiać liczb uprawnionych, chyba że ze względu na oczywistą omyłkę lub dane są skrajnie nieprawidłowe.

Jednocześnie informuję, że w module korespondencyjne wdrożona została możliwość generowania w | Dokumenty | :

- Wykaz pakietów ObKW

(wyborcy korespondencyjni ułożeni według ObKW w ramach Komisji numery rosnąco)

*(wykaz pakietów ObKW Adres wyborcy=Adres SW )

Przed przekazaniem wykazu ObKW koordynator powinien dokonać edytowania danych tak, aby dane wyborców korespondencyjnych z kolejnej komisji zostały umieszczone na następnej stronie.

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Piątek 19 czerwca 2020
10:40

Informacje bieżące

Dzień dobry,

informujemy, że drugiego testu ogólnokrajowego systemu WOW zaplanowanego na dzień 23.06.2020 nie będzie.

Test nr I zakończył się sukcesem, problemów nie stwierdzono, system działał stabilnie i płynnie.

Jednocześnie przypominamy, że w systemie WOW w module Komisje są też dostępne Protokoły z ostemplowania kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym.

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Czwartek 18 czerwca 2020
10:20

WOW - moduł korespondencyjny

Szanowni Państwo

W systemie WOW wdrożona została w module korespondencyjne możliwość:

- zbiorczej zmiany dat przygotowania/wysłania/odbioru pakietu |Data edycja zbiorcza|

- wygenerowania liczb pakietów dla wyborców zwykłych/niepełnosprawnych/w kwarantannie lub izolacji |Zestawienie liczbowe|

Jednocześnie informuję że:

1.       W meldunku przedwyborczym wysłany pakiet wyborczy gmina przypisuje do | Właściwa komisja (dla adresu SW) | konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która otrzyma kopertę zwrotną.

2.       Zwracam uwagę wszystkich na nowe dokumenty dla komisji obwodowych w systemie WOW w module Komisje - w szczególności Arkusz do segregacji i nowe dokumenty dla obwodów odrębnych.

3.       W meldunku przedwyborczym zgodnie z instrukcją systemu WOW przypominam, że:

a)       Liczba wysłanych pakietów wyborczych – przez liczbę wysłanych pakietów wyborczych należy rozumieć liczbę wysłanych lub odebranych osobiście przez wyborcę pakietów do głosowania.

b)      Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania – przez liczbę wydanych pełnomocnictw do głosowania należy rozumieć liczbę wyborców, dla których wydano pełnomocnictwa, a nie liczbę pełnomocników, którzy mogą głosować w imieniu wyborcy.

c)       Liczba wyborców, którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborcy, którzy pobrali zaświadczenie, aby móc głosować w dowolnym obwodzie głosowania.

d)      Liczba mieszkańców – przez liczbę mieszkańców należy rozumieć sumę liczb:

• wyborców ujętych w rejestrze z urzędu,

• wyborców wpisanych do rejestru na wniosek,

• pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (np. dzieci/ubezwłasnowolnieni), za wyjątkiem tych, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru w innej gminie.

e)      Liczba wyborców ogółem – przez liczbę wyborców ogółem należy rozumieć sumę:

• liczby wyborców wpisanych z urzędu,

• liczby wyborców wpisanych na wniosek.

 

 

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Czwartek 18 czerwca 2020
10:06

Szkolenie System WOW

Szkolenie dla Koordynatorów gminnych ds.informatyki

 1. Szkolenie odbędzie sie w formie wideokonferencji.
 2. dn. 17.06.2020 r. o godz.11.00
 3. Aplikacja MS Teams
 
Prezentacja ze szkolenia: Pobierz

 

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Piątek 12 czerwca 2020
14:47

System WOW działa stabilnie lecz niestety bardzo wolno

Szanowni Państwo

System WOW działa stabilnie lecz niestety bardzo wolno. Trwają prace na zwiększeniem wydajności. Prosimy o cierpliwość.
Będziemy Państwa informować o postępach w pracach rekonfiguracyjnych.
 

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Środa 10 czerwca 2020
15:56

Awaria poczty

Szanowni Państwo

w związku z dzisiejszą awarią systemu pocztowego KBW/PKW która wystąpiła w godz. 12:55 - 15:05 informujemy że część korespondencji mogła zostać utracona. Proszę o sprawdzenie czy wysłane w tym okresie wiadomości dotarły.

Za utrudnienia przepraszamy

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Środa 10 czerwca 2020
15:34

Informacje dla Koordynatorów gminnych ds. informatyki

Szanowni Państwo

W związku z pytaniami dotyczącymi opublikowania informacji Komisarza Wyborczego o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w dniu 12.06.2020 informuję, że niniejszą informację należy opublikować w BIP-ie JST koniecznie w dniu 12.06.2020, a także przesłać w tym samym dniu naadreskonin@kbw.gov.pl link do opublikowanej informacji. Proszę Państwa o jak najszybsze przesłanie linków na wskazany adres. Podczas poprzedniej akcji wyborczej ostatnie linki dotarły na naszą skrzynkę w okolicach godziny 17 mam nadzieję, że teraz też będzie podobnie J

Kolejna kwestia, o którą Państwo pytacie to wprowadzanie do systemu WOW operatorów. Przypominam że operatorów wprowadzamy na wersji produkcyjnej systemu WOW (https://wow.kbw.gov.pl). Jeśli dany operator pełnił już tą funkcję wówczas należy aktywować mu konto w systemie WOW a nie zakładać nowe oraz ewentualnie zresetować hasło w przypadku braku danych dostępowych do systemu.

Jednocześnie informuję, że dane z wersji produkcyjnej na platformę testową (https://testwow.gov.pl) zostaną przeniesione w godzinach nocnych z dnia 17/18.06.2020 w związku z czym proszę aby do tego czasu aktywować / wprowadzić operatorów aby mogli uczestniczyć w teście wyborczym który odbędzie się w dniu 18.06.2020.

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na sytuację taką gdy w wyborach 10 maja kandydat do komisji obwodowej został zgłoszony w dodatkowym terminie przez komitet, który nie zgłosił kandydatów w pierwszym terminie i zaznaczono mu uzupełnienie składu i nr 2, to w tej chwili należałoby takiemu kandydatowi zmienić na nr 1 i komitet, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniany jako jedynka danego komitetu co jest bardzo istotne!

W dniu 17.06.2020 o godz. 11.00 planowane jest przeprowadzenie webinarium / szkolenie on-line za pomocą Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie przesłany do Państwa pół godziny przed rozpoczęciem webinarium (ok. godz. 10.30). W załączeniu przesyłam instrukcję dołączenia do spotkania organizowanego za pomocą MS Teams. Zachęcam także do korzystania z platformy szkolwow (https://szkolwow.kbw.gov.pl) na której możecie Państwo poćwiczyć różne scenariusze. Dane z platformy produkcyjnej przenoszone są na szkolwow codziennie.

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Poniedziałek 8 czerwca 2020
07:31

Aktualizacja danych Koordynatorów gminnych ds. informatyki

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy. Koordynator gminny ds. informatyki może też stać na czele gminnego/miejskiego zespołu informatycznego.
Delegatura KBW w Koninie posiada bazę ustanowionych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) koordynatorów gminnych z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym w przypadku zmiany koordynatora gminnego prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie tutejszej delegatury.

 

autor: Krzysztof Moralewski || Kategoria: 2020 Wybory
Środa 24 czerwca 2020
11:48

Uchwały i informacje PKW

PKW uchwały i wytyczne
autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Piątek 12 czerwca 2020
14:56

Adresy, linki, kontakty

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Al. 1–go Maja 7, 62–510 Konin

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 ÷ 1530


 

Nr telefonów KBW Delegatury w Koninie:                             
centrala: 63 242 47 44
Sekretariat 51
Obsługa prawna wyborów 56
Obsługa prawna wyborów 57
Obsługa prawna wyborów
58
Obsługa finansowa wyborów 55
Obsługa informatyczna wyborów 60
Komisarz Wyborczy w Koninie I 61
Komisarz Wyborczy w Koninie II 62
Faks: 63 306 79 00

 

     


Przydatne adresy i linki

 
Główny adres e-mail: konin@kbw.gov.pl
Obsługa Informatyczna kon-info@kbw.gov.pl
Serwer produkcyjny wow.kbw.gov.pl
Serwer testowy testwow.kbw.gov.pl 
KBW Delegatura w Koninie konin.kbw.gov.pl
Adres strony informacyjnej https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl
Adres kanału informacyjnego RSS it.konin.pl/wybory/

 

autor: Andrzej Kaszubowski || Kategoria: 2020 Wybory
Andrzej Kaszubowski 2018

Adres kanału RSS: http://it.konin.pl/wybory/news.rss

0